PÚBLIC

Miliners incorpora a partir del segon semestre de l'any 2011 una nova àrea d'activitat en la prestació de serveis jurídics, legals i d'assessoria, referits a l'àmbit del Dret Públic.

Estem en condicions d'oferir als nostres clients la més completa assistència en l'àmbit del dret administratiu i, en general, en tot l'àmbit de les relacions jurídiques amb l'Administració Pública.

Aspectes en els quals es concreta aquesta disponibilitat

  • Dret urbanístic (Planejament, gestió, tramitació, ...)
  • Expropiacions i responsabilitat patrimonial.
  • Contractació pública.
  • Activitat de l'administració (regulatòria, sancionadora, interventora, ....)
  • Consorcis, Fundacions i altres figures associatives i de col•laboració.
  • Empreses públiques i mixtes.
  • Dret de les infraestructures (construcció, explotació, finançament, ..)
  • Sectors econòmics regulats (transport, energia, telecomunicacions, ...)