Aspectes a analitzar en l'IRPF abans de final d'any

Davant la proximitat del tancament de l'exercici 2018, ens plau remetem una breu nota en què s'esmenten algunes de les actuacions que poden rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l'IRPF 2018.

Aquest missatge no constitueix cap assessorament legal concret, sinó que és merament informatiu.

Es pot reduir la base imposable de l'IRPF en les aportacions a plans de pensions, a plans de previsió social empresarial, a plans de previsió assegurats, a les mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats:

  • 8.000 € anuals
  • - el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en   l'exercici, independentment de l'edat.

Es pot també reduir la base imposable de l'IRPF en les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge amb el límit màxim de 2.500 € anuals, quan el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 € anuals.

Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d'elements patrimonials, sempre que l'import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.

Els majors de 65 anys que transmetin el seu habitatge habitual estaran exempts de tributació en IRPF pel guany patrimonial que obtinguin.

Podran aplicar una reducció del 60% del rendiment net obtingut els arrendadors d'habitatge.

Podran compensar les pèrdues patrimonials amb els guanys patrimonials generats durant l'exercici. Si les pèrdues patrimonials excedeixen dels guanys patrimonials, un 25% de l'excés es pot compensar amb altres rendes generades en la base imposable de l'estalvi. També cal analitzar si hi ha pèrdues patrimonials pendents d'aplicar d'exercicis anteriors.

Estarà exempta d'IRPF la prestació per maternitat o per paternitat rebuda.

Es podrà reduir el guany patrimonial obtingut per la transmissió d'un bé adquirit abans del 31 de desembre de 1994, aplicant els coeficients d'abatiment que estableix la normativa.

Es poden realitzar traspassos entre fons d'inversió sense tributar, diferint el pagament d'impostos fins al reemborsament definitiu.

Si l'empresa abona una assegurança mèdica a un empleat, aquest estarà exempt d'IRPF amb el límit anual de 500 €. També es pot estendre la cobertura al seu cònjuge i fills, podent-se beneficiar d'una exempció de fins a 500 € per a cadascuna de les persones assegurades; i si algun dels membres de la família és discapacitat, la renda en espècie que no tributa s'amplia a 1.500 € per cada un d'ells.

Els autònoms que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, poden deduir les despeses per subministraments (com ara aigua, gas, electricitat, telefònica i internet) en la quantia que resulti d'aplicar el 30 per cent de la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior

Els autònoms podran deduir per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:

  • - Ser despeses del mateix contribuent.
  • - Realitzar-se en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
  • - Produir-se en establiments de restauració i hostaleria.
  • - Abonar-utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

L'import deduïble per aquest concepte té com a límit diari les mateixes quanties que per a despeses de manutenció s'estableixen per a treballadors per compte aliè en el Reglament de l'IRPF, és a dir, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és en estranger, quantitats que, al seu torn, es dupliquen si a més com a conseqüència del desplaçament es pernocta. Ara bé, les quanties anteriors es refereixen a quanties màximes exceptuades de gravamen, per tant, si la despesa real fos inferior, quedaria únicament exceptuat de gravamen aquest import, sense arribar a la quantia màxima establerta.

Els autònoms que determinin el rendiment net en estimació directa, podran també deduir les primes d'assegurança de malaltia satisfetes en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de vint anys que convisquin amb ell, amb el límit màxim de 500 € per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 € per cadascuna d'elles amb discapacitat.

L'amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual també és deduïble amb certes limitacions, sempre que es tingui dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

Es poden aplicar deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense finalitats lucratives, com ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitzada pública.

També es pot aplicar una deducció en la quota un 30% de la inversió o subscripció d'accions o participacions, en empresa de nova o recent creació, complint determinats requisits i límits.