Error
  • S'ha produït un error carregant informació del canal

Reial decret llei 19/2020 mitjançant el qual s'adopten, entre d'altres, mesures tributàries i mercantils

El passat 27 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 19/2020 mitjançant el qual s'adopten, entre d'altres, mesures tributàries i mercantils referides als Comptes Anuals, resultant especialment rellevants les següents mesures:

MODIFICACIONS MERCANTILS (disposició final 8a Apartats Tres i Quatre)

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, va establir una regulació extraordinària en l'ampliació dels terminis de formulació, verificació i aprovació dels Comptes Anuals de les persones jurídiques de dret privat diferents de les a les societats anònimes cotitzades ( art. 40 RDL 8/2020), així com altres modificacions que afectaven els òrgans de govern d'aquestes últimes (art 41 RDL 8/2020).

Ara el Reial decret llei 19/2020 ha modificat de nou aquests terminis establint el següent:

  • Se suspèn fins l'1 de juny el termini per a la formulació dels Comptes Anuals, i es reprèn de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data i no des de la finalització de l'estat d'alarma. Amb això, s'aporta seguretat jurídica, ja que se substitueix un termini dinàmic i no uniforme, ja que variarà segons el grau de desescalada en què es trobi la Comunitat Autònoma, en el territori tingui el seu domicili la societat, per una data certa, l'1 de juny i es reactiva el tràfic jurídic social.
  • El termini per a l'aprovació dels Comptes Anuals per la Junta General serà de dos mesos (abans tres mesos) següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els Comptes Anuals, de manera que les empreses disposaran abans d'unes comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s'harmonitza el termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, de manera que totes han de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l'exercici.

PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS (article 12)

Les modificacions comentades en l'apartat anterior afecten l'obligació de presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats, per la relació existent entre la determinació de la base imposable en el mètode d'estimació directa i el resultat comptable. Per aquest motiu s'introdueixen determinades particularitats en la presentació de l'Impost sobre Societats:

  • Manteniment del termini de presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats (en avant, IS)

Es manté el termini de presentació de l'IS per a aquells contribuents el termini per a la formulació i aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici s'ajusti al que disposen els articles 40 i 41 de Reial decret llei 8/2020. Per tant, la declaració s'ha de presentar en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (article 124.1 LIS).

Si els Comptes Anuals no haguessin estat aprovades per l'òrgan corresponent a la finalització d'aquest termini, la declaració es realitzarà amb els Comptes Anuals disponibles. S'entén per Comptes Anuals disponibles:

-        En el cas de societats anònimes cotitzades: els Comptes Anuals auditats a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 41 de l'esmentat Reial decret llei 8/2020.

-        Per a la resta de contribuents:

  1. els Comptes Anuals auditats o, si no,
  2. Comptes Anuals formulats per l'òrgan corresponent, o mancant d'aquestes últimes,
  3. la comptabilitat disponible portada d'acord amb el que preveu el Codi de Comerç o amb el que estableixen les normes per les quals es regeixin.

S'haurà de presentar una nova autoliquidació fins el 30 de Novembre de 2020 sempre que els Comptes Anuals aprovades per l'òrgan corresponent difereixin de les utilitzades en la presentació de l'autoliquidació de l'IS realitzat en el termini establert per l'article 124.1 LIS (25 dies següents a els 6 mesos posteriors a el tancament de l'exercici).

Si d'ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de la primera declaració, la segona autoliquidació tindrà la consideració de complementari. En la resta dels casos, aquesta segona autoliquidació tindrà el caràcter de rectificació de la primera, produint efectes per la seva mera presentació, sense necessitat de resolució de l'Administració tributària sobre la procedència de la mateixa. En cap cas, la segona autoliquidació tindrà efectes preclusius i l'Impost sobre Societats podrà ser objecte de comprovació plena.

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE MANCA D'INTERESSOS EN ELS AJORNAMENTS REGULATS AL RD-l 7/2020 i RD-l 11/2020. (DDFF setena i novena i DT segona)

En relació a l'especial règim d'ajornament amb motiu de l'COVID-19 en què es va establir una ajornament de 6 mesos on els 3 primers ho eren sense interessos, en el present RDL s'amplia a quatre mesos el termini de no meritació d'interessos de demora per els ajornaments dels articles 14 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19, i 52 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19.

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE MOROSOS (disposició addicional tercera)

Es retarda la publicació de la llista de deutors a la Hisenda Pública al fet que es refereix l'article 95 bis de la LGT, derivada de la concurrència a 31 de desembre de 2019 dels requisits exigits per a la inclusió en aquell, establint-se que la mateixa es produirà, en tot cas, abans de l'1 d'octubre de al 2020 (normalment la publicació té lloc durant el primer semestre).