image image image
PROFESSIONALITAT
INNOVACIÓ
EXCEL.LÈNCIA

Nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals

La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que adapta la normativa nacional al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) europeu, va ser aprovada pel Ple del Senat el passat 22 de novembre, quedant pendent per a la seva entrada en vigor la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, que tindrà lloc en els propers dies.

Entre les novetats de la nova norma destaquen la regulació dels drets relacionats amb internet i les tecnologies de la informació, tant en l'àmbit privat com en el laboral, la determinació de diferents sancions en funció de les infraccions comeses, el reconeixement del dret a l'oblit i l'ampliació dels responsables i encarregats del tractament que es troben obligats a designar un Delegat de Protecció de Dades.

La regulació de la informació creditícia (els coneguts fitxers de morosos) és igualment nova, atès que redueix a 5 anys el període màxim d'inclusió dels deutes, que ho han de ser per una quantia mínima de 50.-€ i que no hagi estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts, aplicant així la reiterada doctrina del Tribunal Suprem.

La nova llei Orgànica concreta la informació bàsica que ha de contenir la informació preceptiva a l'afectat al moment d'obtenció de les seves dades personals, reduint la informació prevista pel Reglament Europeu i desenvolupa el procediment de tramitació i resposta per part del Responsable a l'exercici dels drets pels afectats que estableix la norma europea.

Així mateix, desenvolupa la regulació del tractament d'imatges amb finalitats de videovigilància, així com el sistema facultatiu de denúncies internes, determina en quins casos és obligatori dur a terme una avaluació d'impacte per part del responsable i enumera quins responsables han de designar un Delegat de Protecció de Dades.

Igualment la nova LOPDyGDD presenta múltiples disposicions finals modificatives de diversa normativa, com la Llei Orgànica del Poder Judicial, la Llei d'Enjudiciament Civil i la Llei de l'Estatut dels Treballadors, entre una altra normativa.

Igualment la nova LOPDyGDD presenta múltiples disposicions finals modificatives de diversa normativa, com la Llei orgànica del poder judicial, la Llei d'Enjudiciament Civil i la Llei de l'Estatut dels Treballadors, entre altra normativa.