image image image
PROFESSIONALITAT
INNOVACIÓ
EXCEL.LÈNCIA

Reforma legislativa introduïda per la Llei 11/2018

La Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de Societats de Capital i la Llei d'auditoria de comptes, incorpora al dret espanyol la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013/34 / UE pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat.

El nou redactat proporciona el contingut de l'estat d'informació no financera a incloure en l'informe de gestió, incloent informació relativa a qüestions mediambientals i socials, relatives al personal, al respecte dels drets humans i de la lluita contra la corrupció i el suborn.

L'àmbit d'aplicació dels requisits sobre divulgació d'informació no financera s'amplia significativament. No obstant això segueixen quedant eximides de l'obligació d'incloure aquesta declaració no financera les petites i mitjanes empreses.

La nova norma modifica conseqüentment diversos preceptes de la Llei de societats de capital relatius a l'informe de gestió i als òrgans de les societats cotitzades, per incorporar les novetats descrites, i aprofita per introduir importants novetats en determinats preceptes.

Igualment modifica l'article 62 LSC, limitant el control de les aportacions socials en la constitució de societats limitades. A partir d'ara ja no serà necessari acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada, quedant sota la responsabilitat dels fundadors.

També incorpora un nou apartat a l'article 276 LSC, relatiu al moment i forma de pagament de dividends, indicant com a termini màxim per al seu abonament complet el d'un any des de la data de l'acord de la Junta General acordant la seva distribució.

I modifica substancialment l'article 348 bis relatiu al dret de separació del soci en el supòsit de falta de distribució de dividends que, recordem, va entrar en vigor novament en 2017 després d'un llarg període en suspens.

Aquest mecanisme, concebut pel legislador per evitar l'abús per la majoria que es deriva de la vulneració del dret del soci als guanys socials si, any rere any, la Junta General, i hi ha beneficis, acorda no repartir-los, presenta importants novetats:

En primer lloc, el nou redactat indica expressament la possibilitat de suprimir o modificar el dret de separació estatutàriament, sempre que consentin a això la totalitat dels socis o es reconegui al soci dissident seu dret a separar-se de la societat

En segon lloc, s'indica expressament que correspon la legitimació per exercir el dret de separació al soci que protesti per la insuficiència dels dividends reconeguts quan aquests no arribin al 25% dels beneficis obtinguts per la societat (percentatge disminuït en aquesta reforma respecte al 33,3% de redactat anterior). A més, es condiciona el reconeixement del referit dret que per la societat s'hagi deixat de distribuir una quantitat igual al 25% dels beneficis en el període de 5 anys immediatament anterior i que en els tres anys anteriors a l'exercici s'hagin obtingut beneficis.

Així mateix hem de recordar que la nova norma, tal com hem indicat, redueix la proporció de beneficis a repartir però l'últim paràgraf de l'apartat primer de l'article 348 bis estableix que "el que disposa el paràgraf anterior s'entén sense perjudici de l'exercici de les accions de impugnació d'acords socials i de responsabilitat que puguin correspondre ", en conseqüència, és important recalcar que els socis podran al·legar una retenció abusiva de beneficis si en el cas concret no hi ha raons per a això encara que es compleixi el mínim legal.

La nova redacció preveu així mateix la regulació específica de l'esmentat dret de separació en les societats consolidades, per evitar l'abús del soci dominant de la holding en relació amb les filials i també la seva exclusió en determinades societats, com les cotitzades o en situació pre o concursal, entre d'altres.