image image image
PROFESSIONALITAT
INNOVACIÓ
EXCEL.LÈNCIA

NOU IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Nou impost a Catalunya: IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES.

Aquest nou impost es meritarà el 1 de gener de cada exercici.

Caldrà declarar aquest impost pels exercicis 2017, 2018 i 2019,abans de final d'aquest mes de novembre mitjançant el model de "Tributs" 540 de forma telemàtica. Per a l'exercici 2020 el termini de presentació serà del 1 i el 20 de juny de 2020.

L'objectiu d'aquest tribut és gravar aquells béns que sota una estructura societària no estiguin afectes a una activitat econòmica, quan són utilitzats pels socis (o propietaris o partícips de la societat o persones vinculades a aquests o entitats participades per qualsevol d'ells). Seran, doncs, els béns denominats NO PRODUCTIUS, els que quedin subjectes a tributació. Cal destacar que, d'acord amb una consulta de l'AEDAF, Tributs ha considerat que aquest impost NO S'APLICA a les Societats Patrimonials (ja que aquestes ja tributen en l'Impost sobre Patrimoni) sinó que únicament és aplicable sobre les societats que desenvolupen activitats econòmiques.

Quins actius poden tenir la consideració de no productius?

1. Béns immobles
2. Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls
3. Embarcacions d'esbarjo
4. Aeronaus
5. Objectes d'art i antiguitats amb valor superior a què estableix la Llei de Patrimoni Històric
6. Joies.

Quan tindran aquests actius la consideració de no productius?

Quan es tracte de qualsevol de les següents circumstàncies:

1. CESSIÓ GRATUÏTA als socis o propietaris o partícips de la societat o persones vinculades a aquests o entitats participades per qualsevol d'ells destinats total o parcialment per a fins privats; llevat que constitueixi retribució en espècie en l'IRPF.

2. CESSIÓ PER MITJÀ PREU als socis o propietaris o partícips de la societat o persones físiques vinculades a aquests o entitats participades per qualsevol d'ells destinats total o parcialment per a fins privats; llevat que per la cessió:

a) Pagui un preu de mercat; i
b) Treballi efectivament en la societat; i
c) La retribució que percebi sigui superior a el preu de la cessió.

En tot cas, serà ben productiu aquell arrendat a preu de mercat als socis (o propietaris o partícips de la societat o persones vinculades a aquests o entitats participades per qualsevol d'ells) i destinat a l'explotació d'una activitat econòmica.

3. BÉNS NO AFECTES A CAP ACTIVITAT ECONÒMICA O SERVEI PÚBLIC (no és necessita la cessió dels punts 1 i 2 anteriors, només cal no estar afecte a una activitat econòmica).

Únicament pels béns que puguin qualificar-se com no productius per aquest últim supòsit 3.-, si el preu d'adquisició del bé no superés l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per la societat en l'any i en els deu últims anys i que provinguin d'activitats econòmiques, es considera BÉ PRODUCTIU i, en conseqüència, no tributable.

On han d'estar situats els actius per haver de tributar per aquest impost?

1. Béns Immobles situats a Catalunya.
2. Quant a la resta de béns, on estigui domiciliada la societat que els posseeix. En conseqüència, les societats domiciliades a Catalunya amb independència d'on estiguin ubicats els béns que no siguin immobles.

Valoració:

1. Els béns immobles es valoren pel valor cadastral.
2. Els vehicles i aeronaus pel valor de mercat. Per a això s'han d'aplicar les normes d'ITP i AJD per a vehicles usats.
3. Els objectes d'art, antiguitats i joies: pel valor de mercat.
4. Els béns cedits en arrendament financer, d'acord amb el valor dels arrendaments segons regles de la llei d'ITP i AJD.

Aquestes són les línies centrals del tribut català.

La present informació no pretén constituir un assessorament fiscal sinó que és merament informatiu.