POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE MILINERS, SLP

Mitjançant la present Política de Privacitat s'informa als usuaris que les seves dades personals seran tractades de conformitat amb els principis, obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Per a això, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat, tenint com a objectiu informar sobre quines dades recollim, per què els recollim i com pot actualitzar-los, gestionar-los, exportar-los i eliminar-los.

A continuació, MILINERS l'informa dels següents aspectes relacionats amb el compliment de l'esmentada normativa de protecció de dades personals.

1. Identificació del responsable del T

2. Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en el formulari de la web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

3. Finalitats del tractament i y terminis de conservació de les dades

MILINERS tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del lloc web d'acord amb les següents finalitats:

4. Tipologia de dades tractades

MILINERS tractarà les següents categories de dades del usuari:

  • Dades identificatives: nom i cognom.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic

5. Legitimació del tractament de les dades

El tractament de les dades de l'usuari per part de MILINERS per dur a terme la prestació del servei està basat en el consentiment, de manera que el subministrament de les dades amb aquesta finalitat és obligat i impediria el seu compliment en cas contrari.

D'altra banda, el tractament de les seves dades per a l'enviament de comunicacions basat en l'elaboració d'un perfil està basat en el consentiment, el qual atorga marcant la casella corresponent.

6. Destinataris

Les dades de l'usuari, amb caràcter general, no seran comunicades a tercers, excepte per al compliment de les obligacions legals corresponents.

7. Responsabilitat del usuari

L'usuari garanteix que es major de 18 anys i que les dades que facilita MILINERS són veritables, exactes, completes i actualitzades.

A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Aquesta pàgina NO està dirigida a menors d'edat i en cas que MILINERS, sospités o tingués constància en qualsevol moment d'un registre o enviament de dades per un menor d'edat, procedirà a cancel·lar el registre i impedir l'accés o la utilització dels productes, serveis o Continguts corresponents por aquesta persona.

8. Comunicacions comercials

Una de les finalitats per a les quals MILINERS tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a novetats jurídiques, esdeveniments, notícies rellevants o alertes informatives per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que hagin manifestat prèviament el seu consentiment a la recepció de les mateixes.

En cas que l'usuari desitgi deixar de rebre comunicacions per part de MILINERS, pot sol·licitar la baixa del servei mitjançant l'enllaç inclòs en la comunicació electrònica o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

9. Drets dels usuaris

L'usuari pot enviar una sol·licitud per correu electrònic a Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. o per correu ordinari a Av. Diagonal nº 550, 3r 1a (08021) de Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat en qualsevol moment, per exercitar els drets en matèria de protecció de dades:

  • Dret de rectificació de dades personals

Té dret a rectificar informació guardada sobre vostè si aquesta no és precisa, per exemple en aquells casos en què sigui errònia o necessiti ser actualitzada. En conjunt, permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

  • Dret d’accés a dades personals

Permet al titular de les dades personals obtenir informació sobre si en MILINERS estem tractant dades personals que el concerneixen o no i en aquest cas, dret a sol·licitar o obtenir una còpia de les dades personals que MILINERS emmagatzema.

  • Dret a la portabilitat de les dades

Permet a l'interessat rebre els seus dades personals i poder transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

  • Dret d’oposició de a l’ús de dades personals

L'interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment a que les seves dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el tractament realitzat en interès públic o per a la satisfacció d'interessos legítims.

  • Dret de cancel·lació

En algunes circumstàncies, té dret a sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals que tenim emmagatzemats. D'aquesta manera, les dades es bloquejaran i només seran accessibles a determinades persones, com per exemple per atendre una reclamació o per mandat judicial / legal.

Aquest dret també podria exercitar-se en el cas en què les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser tractats o recollits o quan l'interessat retiri o s'oposi al consentiment en què es basa el tractament, entre altres casos regulats a la normativa europea.

  • Dret de limitació

Permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s'eviti per part de MILINERS seu tractament en un futur, únicament permet la seva conservació per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Aquest dret es pot exercir en determinades circumstàncies com ara:

-      En cas de comunicació d'inexactitud de les seves dades personals, durant el termini de verificació no farem servir els mateixos.

-      En cas que MILINERS ja no necessiti les seves dades personals, però vostè sí els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

MILINERS atendrà la sol·licitud i informarà a l'usuari sobre les mesures adoptades en el termini d'un mes des de la recepció. Aquest termini es pot prorrogar-se un màxim de dos mesos addicionals en cas necessari, tenint en compte la complexitat i nombre de sol·licituds.

Aquesta web no utilitza cookies.